Bestuur

De naam en doelstelling

De Stichting tot Instandhouding van de Joodse Begraafplaats te Overveen is opgericht om de Joodse Gemeente Amsterdam (NIHS) te ondersteunen bij het behoud en restauratie van de unieke Joodse Begraafplaats te Overveen. De begraafplaats is cultuurhistorisch van uitzonderlijk belang. Het is een van de eerste uitingen van de emancipatiebeweging van het Nederlandse Jodendom. In 2005 is de Joodse Begraafplaats te Overveen mede daarom een Rijksmonument geworden.

Samenstelling van het bestuur

Samenstelling van het bestuur:

 • Ellen Schrijver, voorzitter
 • David Simon, penningmeester
 • Paulanha van den Berg-Diamant, secretaris
 • Martje Saveur-Hofstee, 2e secretaris
 • Martijn Bolkestein, lid
 • Renée Citroen, lid
 • Piet van der Ham, lid
 • Marie-Christine Marres, lid
 • David Serphos, lid

De bestuursleden zijn allen vrijwilligers, die bijdragen aan fondsvorming, publiciteit en rondleidingen.

Na 20 jaar heeft Piet van der Ham in oktober 2020 het voorzitterschap overgedragen aan Ellen Schrijver. Het bestuur heeft hem unaniem tot ere-voorzitter benoemd voor het vele werk en alle initiatieven ter restauratie van de begraafplaats vanaf het begin van de Stichting, die hij mede heeft opgericht.

Relatie met NIHS en NIK

De Joodse Begraafplaats in Overveen was eigendom van de Neie Kille te Amsterdam en is na de opheffing daarvan in eigendom overgedragen aan de NIHS, de Nederlands Israëlitische Hoofd Synagoge (Joodse Gemeente Amsterdam). Tot op de dag van vandaag is zij de juridische eigenaar van de begraafplaats en opstallen. De Stichting tot Instandhouding van de Joodse begraafplaats te Overveen is in 2000 met toestemming en onder goedkeuring van de NIHS opgericht. Regelmatig vindt er overleg plaats tussen het Stichtingsbestuur en de eigenaar. De penningmeester van de Stichting is door de NIHS benoemd en jaarlijks wordt een financieel verslag aan de eigenaar verstrekt.

De NIHS is onderdeel van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK). Dit is de overkoepelende organisatie van de orthodox Joodse Gemeenten in Nederland en zij behartigt de landelijke belangen van die gemeenten en haar leden. Het NIK beheert in heel Nederland ca. 200 Joodse begraafplaatsen van de Joodse Gemeenten die na de Tweede Wereldoorlog zijn opgeheven, omdat hun leden omkwamen in de Shoa. Het NIK regelt middels haar aangesloten gemeenten de ANBI status voor de begraafplaatsen.

Werkzaamheden van de Stichting

 • Zorgen voor restauratie en onderhoud van de begraafplaats.
 • Overleg met architect, aannemers en andere deskundigen.
 • Donateurs werven en het contact met hen onderhouden.
 • Contact onderhouden met de gemeente Bloemendaal en de provincie Noord-Holland.
 • Publiciteit verzorgen.
 • Lezingen en rondleidingen verzorgen,
 • Bijeenkomsten en Open Dagen organiseren.

Voor de restauratie is een deskundig architectenbureau ingeschakeld, Braaksma en Roos uit Den Haag. Met de gemeente Bloemendaal wordt nauw samengewerkt bij het groenonderhoud.

Inkomsten en vermogen van de instelling

De inkomsten van de Stichting zijn bijeengebracht door donateurs, instellingen en overheden. Het daaruit opgebouwde vermogen is vooral besteed aan de complete restauratie van de ommuring en het hekwerk van de begraafplaats en het opknappen van het metaheerhuisje.

In het kader van de voorlichting is een folder gemaakt, een bord aan de buitenmuur bevestigd en zijn informatieborden geplaatst. Bij de opheffing van de instelling wordt het vermogen dat overblijft feitelijk en volgens de regelgeving van de Stichting besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel. De bestuurskosten zijn minimaal. De Stichting kent geen beloningsbeleid.

De Stichting legt jaarlijks verantwoording af via een jaarverslag en een financieel jaarverslag. Er is voldoende gewaarborgd dat een bestuurslid niet privé over vermogen van de Stichting kan beschikken.

De Stichting is zeer erkentelijk voor donaties en bijdragen van derden.

Als u een donatie wilt doen, dan graag op rekening NL 77 ABNA 0811828743 t.n.v. Stichting tot  Instandhouding van de Joodse Begraafplaats te Overveen.

De Stichting tot Instandhouding van de Joodse Begraafplaats te Overveen is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34129203.

Jaarverslagen

JBO Financieel Jaarverslag 2023 laatste versie

Jaarstukken JBO 2022

Jaarverslag 2022

JBO financieel jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Financieel jaarverslag 2021 def

Jaarverslag 2020

Financieel jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Financieel jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Financieel verslag 2018